New owner at Wemo

<- Back to News

2023-05-16

Yushin Precision Equipment (Japan) (“Yushin”) will acquire 100% of the shares of Wemo Automation AB (Sweden) (“Wemo”) from HAHN Group (Germany) (“HAHN”)

Värnamo (Sweden), May 16, 2023 (Svensk version nedan)

Project Arkturus: Yushin Precision Equipment (Japan) (“Yushin”) will acquire 100% of the shares of Wemo Automation AB (Sweden) (“Wemo”) from HAHN Group (Germany) (“HAHN”)

On May 16, 2023, Yushin and HAHN Group have signed an agreement on the acquisition of 100% of the outstanding shares of Wemo by Yushin. Wemo is one of the leading manufacturers of linear robots and automation cells for the plastics industry in Europe. Yushin is operating in the same field with outstanding market positions in Asia and North America. Under its new ownership, Wemo will remain a strong brand for the European market and build the foundation for Yushin’s expansion on the continent. The decision to sell Wemo, with a lineup of standardized products, is part of HAHN Group's strategy to focus on its core business of providing tailor-made factory automation solutions to customers from the automotive, medical technology, electronics, and consumer goods industries.

Being a direct subsidiary of RSBG SE, the mid-cap investment company of RAG- foundation, it was a key priority for HAHN and RSBG to find a new home for Wemo that creates a great prospect for the company. Yushin is exactly that partner. RSBG is an evergreen investor, however, RSBG reviews its portfolio continuously to ensure that all its companies have the possibility to prosper under best ownership

“We're excited about Wemo's technological prowess, high-quality manufacturing, and service, which are a great addition to our portfolio. Under Wemo's leadership, Yushin can expand its market position in Europe and benefit from Wemo's broad distributor network” explains Takayo Kotani, Yushin CEO, the background of the transaction.

Philipp Unterhalt, Co-CEO HAHN Group adds that “after the rapid growth of the last few years, the HAHN Group is focusing even more on its core business as a manufacturer-independent integrator for factory automation. Nevertheless, we want to live up to our obligation to find the most successful perspective for every company and team and are therefore pleased to be able to win Yushin as a stable partner for Wemo.”

“The new partnership with Yushin offers many perspectives for Wemo and its employees,” says Johannes Kjellgren, CEO of Wemo. And further: “We already speak the same language in terms of linear robotics, quality standards and ambitions. With further innovations and the leadership of the European market, Wemo is now given new momentum for further growth.”

The deal is expected to be completed within the next weeks.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värnamo (Sverige), 16 maj 2023

 

Project Arkturus: Yushin Precision Equipment (Japan) ("Yushin") kommer att förvärva 100% av aktierna i Wemo Automation AB (Sverige) ("Wemo") från HAHN Group (Tyskland) ("Hahn")

 

Den 16 maj 2023 har Yushin och HAHN Group tecknat ett avtal om Yushins förvärv av 100% av de utestående aktierna i Wemo. Wemo är en av de ledande tillverkarna av linjärrobotar och automationslösningar inom plastindustrin i Europa. Yushin är verksamt inom samma område med enastående marknadspositioner i Asien och Nordamerika.

Under sitt nya ägande kommer Wemo att förbli ett starkt varumärke för den europeiska marknaden och bygga grunden för Yushins expansion på kontinenten. Beslutet att sälja WEMO, med ett sortiment av standardiserade produkter, är en del av HAHN Groups strategi att fokusera på sin kärnverksamhet som är att tillhandahålla skräddarsydda fabriksautomationslösningar till kunder inom fordons-, medicinteknik-, elektronik- och konsumentvaruindustrin.

Som ett direkt dotterbolag till RSBG SE, RAG-stiftelsens midcap-investeringsarm, var det en nyckelprioritet för HAHN och RSBG att hitta ett nytt hem för Wemo som skapar stora möjligheter för företaget. Yushin är exakt den partnern.

Det ingår inte i RSBG:s strategi att sälja portföljbolag, däremot ingår det i en strategisk aktieägares skyldighet att löpande se över sin portfölj för att identifiera om alla bolag i portföljen har möjlighet att blomstra.

 

"Vi är glada över Wemos tekniska skicklighet och användarvänliga kontroller, som är ett perfekt tillskott till vår portfölj. Under Wemos ledning kan Yushin utöka sin marknadsposition i Europa och dra nytta av Wemos breda distributörsnätverk", förklarar Takayo Kotani, Yushin VD, bakgrunden till transaktionen.

Philipp Unterhalt, Co-CEO HAHN Group tillägger att "efter de senaste årens snabba tillväxt fokuserar HAHN Group ännu mer på sin kärnverksamhet som en oberoende integratör för fabriksautomation. Ändå vill vi leva upp till vår skyldighet att hitta det mest framgångsrika perspektivet för varje företag och team och är därför glada över att kunna presentera Yushin som en stabil partner för Wemo."

Det nya partnerskapet med Yushin erbjuder många perspektiv för Wemo och dess anställda, säger Johannes Kjellgren, VD för WEMO. Och vidare: "Vi talar redan samma språk när det gäller linjär robotik, kvalitetsstandarder och ambitioner. Med ytterligare innovationer och ledarskapet på den europeiska marknaden får Wemo nu ny fart för ytterligare tillväxt."

 

Affären förväntas slutföras inom de närmaste veckorna.